• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Turistický obor na Slezské univerzitě


Turistický obor na Slezské univerzitě

Opava - Slezská univerzita v Opavě se od roku 2008 připojila k českým vysokým školám, na nichž je možné studovat obory související s cestovním ruchem. Filozoficko-přírodovědecká fakulta univerzity získala akreditaci nového bakalářského studijního oboru Lázeňství a turismus.

Jak oznámil univerzitní časopis Noviny Slezské univerzity, fakulta obor vypsala hned pro akademický rok 2008-2009.

Fakulta předpokládá, že absolventi tříletého bakalářského studia nového oboru se uplatní jako samostatní pracovníci ve funkcích středního managementu lázeňských institucí a jiných obdobných zařízení poskytujících léčebnou a relaxační péči, dále v cestovních kancelářích a agenturách, v turistických informačních centrech, v dopravních společnostech, v propagačních a reklamních agenturách, jako samostatní konzultanti či v orgánech státní správy a samosprávy. Uplatnění mohou najít i v řadě jiných institucí, jejichž činnost nějak souvisí s obsahem oboru.

První tři semestry jsme věnovali odborným předmětům z lázeňství, od třetího semestru pak začíná výuka odborných předmětů zaměřených na problematiku cestovního ruchu," řekla garantka oboru Ing. Eva Vavrečková, Ph.D. v rozhovoru s Novinami Slezské univerzity. Třetím blokem, který bude tvořit páteř studia, budou ekonomické předměty a dva cizí jazyky, které se budou vyučovat po celých šest semestrů. Povinná bude angličtina, u druhého jazyka budou mít studenti možnost volby mezi němčinou, francouzštinou, španělštinou a ruštinou.

Skladba studia je uzpůsobena tak, aby uchazeči mohli přicházet ze všech typů středních škol. U lázeňství byla struktura oboru připravována ve spolupráci s Ústavem ošetřovatelství filozoficko-přírodovědecké fakulty a jde zřejmě do značné hloubky. Ing. Vavrečková připomněla, že pro získání komplexního vzdělání a předpokladů pro kvalifikovanou práci v lázeňství považuje za nezbytné poskytnout studentům i základní poznatky ze zdravotnictví, balneoregenerace, fyzioterapie apod.

Závěrem Ing. Vavrečková poukázala na jedinečnost kombinace lázeňství a turismu, která - jak řekla - je v prostředí českých vysokých škol ojedinělá. Absolventi budou samozřejmě moci pokračovat v magisterském studiu na jiných univerzitách, kde najdou příbuzné obory. Možnosti jejich uplatnění budou díky struktuře oboru poměrně široké.

Na studium cestovního ruchu komplexně nebo jeho různých aspektů se orientuje celá řada českých vysokých škol. Jsou to především specializované soukromé vysoké školy jako Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství v Praze, Vysoká škola cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze, Vysoká škola hotelová v Praze a Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně. Fakulta mezinárodních vztahů státní Vysoké školy ekonomické v Praze má katedru cestovního ruchu, fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové má katedru rekreologie a cestovního ruchu, Jihočeská univerzita má na ekonomické fakultě katedru obchodu a cestovního ruchu, ekonomická fakulta Západočeské univerzity pak specializaci „cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství". Management cestovního ruchu lze studovat například na soukromé Vysoké škole obchodní v Praze či na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo.

(mk)

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2022 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info