• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Cestovní ruch v obnově poničené ekonomiky


Sierra Leone

Cestovní ruch v obnově poničené ekonomiky

Freetown - Pět let po skončení občanské války usiluje Sierra Leone, podle zprávy z února 2008, o obnovu své poničené ekonomiky, aby dosáhla alespoň stavu z doby před válkou, tedy před rokem 1991, a činí první kroky k rozvoji turistiky.

Ekonomika této západoafrické země se v minulosti opírala o těžbu nerostů, zejména diamantů, a o zemědělství. K těmto tradičním sektorům nyní přistupuje, v souladu s celosvětovou tendencí, rozvoj cestovního ruchu. Jak uvádí sierraleonská Národní rada pro turistiku, stal se cestovní ruch v Sierra Leone, podobně jako v jiných rozvojových zemích, nejdynamičtějším a nejrychleji rostoucím odvětvím.

Důvěryhodnost země nezbytnou k obnově ekonomiky a k rozvoji cestovního ruchu by mělo významně podpořit rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN o ukončení činnosti mírové mise Spojených národů k 30. září 2008, tedy po volbách do místních správních orgánů, plánovaných na červen. V jednomyslně schváleném usnesení z 21. prosince Rada bezpečnosti ocenila pokojný a demokratický průběh prezidentských a parlamentních voleb z léta 2007 a snahu vlády o profesionalizaci jejích ozbrojených sil.

Mírové síly OSN pomáhaly po občanské válce z let 1991-2002 přivést zemi zpět na cestu stability. V lednu 2006 byly nahrazeny malou mírovou misí o zhruba 350 členech, většinou civilistech. Od září má místo mise vzniknout politický úřad OSN, jehož hlavním úkolem bude zajišťovat pokrok mírového procesu, mobilizovat mezinárodní pomoc a podporovat národní usmíření a ústavní reformu.

Hospodářská obnova znamená pro vládu Sierry Leone nesnadnou výzvu. Dopravní i jiná infrastruktura je zanedbaná, na venkově panuje chronická chudoba a nejistota ohledně dostatku potravin a soukromý sektor stále ještě váhá s dlouhodobými investicemi. Válka také zanechala na venkově nedostatek lidských zdrojů, protože urychlila odchod mladých mužů ze zemědělství.

Ponecháme-li stranou těžbu nerostů, pak před občanskou válkou byl zdrojem cizích měn vývoz zemědělských produktů jako kakaa, kávy, palmových jader, piasavy, zázvoru a kaučuku. Dnes je situace výrazně odlišná, protože významný export tvoří jen kakao, spolu s vývozem garri (též gari, západoafrická potravina vyráběná z kasavových hlíz), palmového oleje a rýže do okolních zemí.

Odborníci soudí, že Sierra Leone má dostatek orné půdy a vody i příznivé klima, aby se mohla opět stát důležitým vývozcem zemědělských plodin, nicméně občanská válka zasadila tomuto sektoru těžkou ránu. Nový prezident Ernest Bai Koroma zdůrazňuje nutnost podporovat přesun od samozásobitelského zemědělství k zemědělství komerčnímu. „Produkce tržních plodin je důležitou složkou celkového závazku mé vlády posilovat národní hospodářství," řekl. Historicky jsou nejdůležitějšími tržními plodinami kakao a káva.

Čísla zveřejněná sierraleonským ministerstvem financí a rozvoje svědčí o tom, že přes všechny překážky zaznamenává ekonomika země v posledních letech jistý růst, podporovaný investicemi a převody od sierraleonských občanů žijících v zahraničí, výběrovými investicemi do důlního průmyslu, zejména do těžby rutilu (kysličník titaničitý) a bauxitu, a zahraniční pomocí.

Pokud jde o turistiku jako nové prioritní odvětví, vláda chce co nejlépe využít současného vysokého zájmu o turistiku vůbec a o exotické destinace zvláště. Jejím cílem je dlouhodobě pozvedat obraz Sierry Leone jako kvalitní destinace a rozvíjet Sierru Leone jako turistickou destinaci střední a vyšší třídy. Vedle stabilně rostoucího zdrojového trhu v západní a střední Evropě si uvědomuje i značný potenciál severoamerického trhu, jehož využití je zatím omezeno absencí přímého leteckého spojení.

Vláda se soustřeďuje v první řadě na budování turistických zařízení a služeb v dostatečném množství a kvalitě. Hlavním dodavatelem zde má být soukromý sektor. Vedle plážové turistiky, která zatím zůstává základním produktem, zamýšlí rozvíjet i turistiku směřující do vnitrozemí za jedinečnými krajinnými krásami, divokými zvířaty a folklorním dědictvím tak, aby se návštěvníkům dostávalo „plně afrických zážitků". Za důležité vláda považuje i prodloužení turistické sezony, neboť díky své zeměpisné poloze v blízkosti rovníku, zhruba mezi sedmým a desátým stupněm severní šířky, se Sierra Leone může stát pro Evropany ideální zimní destinací.

Zlepšuje se i poněkud obtížné spojení mezi Freetownem a mezinárodním letištěm Lungi, jež od hlavního města odděluje řeka Sierra Leone. Pro transfery do Freetownu mají nyní návštěvníci k dispozici trajekty a vrtulníky, kdežto provoz vznášedlové lodi je až na další pozastaven. Cena jednosměrné letenky na transfer vrtulníkem z letiště do města nebo zpět však činí 70 dolarů.

(img, in, jš)


Související zpráva:
Znovuzrození turistické destinace

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2021 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info