• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Jihoafrické zkratky a akronymy


Jihoafrické zkratky a akronymy

V jihoafrických novinách, časopisech a publikacích se používá velké množství zkratek a akronymů, které jsou pro Jihoafričany běžné, ale cizincům mohou ztížit porozumění textům. Navíc se zkratky a zkratková slova mnohdy píší s velkým písmenem jen na počátku, takže na první pohled tak nevypadají. Za zkratkami se zpravidla nepíší tečky, ani když jde o zkratky křestních jmen (např. FW de Klerk).

Nejčastěji používanou zkratkou je bezpochyby SA (South Africa, South African - Jižní Afrika, jihoafrický). Zkratka oficiálního názvu státu RSA (Republic of South Africa) je mnohem méně častá, jako se vůbec toto oficiální označení používá poměrně málo.

Přinášíme seznam nejpoužívanějších zkratek a akronymů, který samozřejmě nemůže být úplný a který budeme průběžně doplňovat. Kromě zkratek vztahujících se k Jižní Africe, případně k jihoafrickému regionu (Southern Africa), se přirozeně používá mnoha jiných zkratek obecnějšího charakteru, které zde zahrnuty nejsou.

Seznam obsahuje významy zkratek, v závorkách pak překlady. Pokud je text v závorce označen hvězdičkou, nejde o překlad, ale o výklad pojmu označeného zkratkou. V hranatých závorkách jsou případné upřesňující údaje.

AA Automobile Association (Automobilová asociace)
AASA Airlines Association of Southern Africa (Sdružení leteckých společností jihoafrického regionu)
ABSA Amalgamated Banks of South Africa (Spojené jihoafrické banky [název největší banky])
ACDP African Christian Democratic Party (Africká křesťansko-demokratická strana)
ACGISA Accelerated and Shared Growth Initiative for South Africa (Iniciativa urychleného a sdíleného růstu pro Jižní Afriku)
ACSA Airports Company South Africa (Společnost jihoafrických letišť)
AEC Atomic Energy Corporation (Společnost pro atomovou energii)
AHI Afrikaanse Handelsinstituut (Afrikánský obchodní institut)
ANC African National Congress (Africký národní kongres)
ANCYL ANC Youth League (Liga mládeže ANC)
APRM African Peer Review Mechanism (Africký mechanismus rovnoprávného hodnocení)
ARMSCOR Armaments Corporation of South Africa (Jihoafrická zbrojní společnost)
ATNS Air Traffic and Navigational Services Company (Společnost pro letecký provoz a navigační služby)
ASSA Actuarial Society of South Africa (Jihoafrická společnost pojistných matematiků)
AWB Afrikaner Weerstandsbeweging (Afrikánské hnutí odporu)
AZAPO Azanian People's Organisation (Organizace azanského lidu)
BASA Banking Association of South Africa (Jihoafrická bankovní asociace)
BCM Black Consciousness Movement (Hnutí černošského uvědomění)
BEE black economic empowerment (*zvyšování podílu černých Jihoafričanů na ekonomice)
BBBEE/
B-BBEE
broad-based black economic empowerment (*široce pojaté zvyšování podílu černých Jihoafričanů na ekonomice)
BEECom Black Economic Empowerment Commission (Komise pro zvyšování podílu černých Jihoafričanů na ekonomice)
BER Bureau for Economic Research (Úřad pro ekonomický výzkum)
BESA Bond Exchange of South Africa (Jihoafrická burza obligací)
BHF Board of Healthcare Funders (Výbor financovatelů zdravotní péče)
Bloem Bloemfontein
BMA Border Management Agency (Úřad pro správu hranic)
BOSMEs black-owned small and medium enterprises (malé a střední podniky vlastněné černými Jihoafričany)
BRICS Brazil, Russia, India, China, South Africa (akronym pro hospodářské uskupení Brazilie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky)
BRT Bus Rapid Transit System (Systém rychlé autobusové dopravy)
BUSA Business Unity of South Africa (*sjednocená jihoafrická obchodní a průmyslová komora)
BWB Boere Weerstandsbeweging (Búrské hnutí odporu)
CASA Chinese Association of SA (Čínská asociace Jižní Afriky)
CBBO Confederation of Black Business Organisations (Konfederace podnikatelských organizací černých Jihoafričanů)
CBO community-based organisation (*organizace v rámci určité komunity)
CBPWP Community-Based Public Works Programme (Program veřejných prací pro komunity)
CCMA Commision for Conciliation, Mediation and Arbitration (Komise pro usmíření, zprostředkování a arbitráž)
CEF Central Energy Fund (Ústřední energetické rezervy)
CGA Citrus Growers Association (Asociace pěstitelů citrusových plodů)
CHAMSA Chambers of Commerce and Industry of South Africa (Jihoafrické obchodní a průmyslové komory)
CIDA Community and Individual Development Association (Sdružení pro rozvoj komunit a jednotlivců)
CODESA Convention for a Democratic South Africa (Konference pro demokratickou Jižní Afriku)
COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa (Společný trh východní Afriky a jihoafrického regionu)
CONTRALESA Congress of Traditional Leaders of South Africa (Kongres tradičních vůdců Jižní Afriky)
COO Chief Operations Officer (*vysoký úředník odpovědný za každodenní provoz instituce)
COSAB Council of South African Banks (Rada jihoafrických bank)
COSAG Concerned South Africans Group (Skupina znepokojených Jihoafričanů)
COSATU Congress of South African Trade Unions (Kongres jihoafrických odborů)
CP Conservative Party (Konzervativní strana)
CSA Cricket South Africa (Kriket Jižní Afrika [řídící orgán pro kriket])
CSIR Council for Scientific and Industrial Research (Rada pro vědecký a průmyslový výzkum)
CSO Central Selling Organisation (Ústřední prodejní organizace [odbytová společnost De Beers])
DP Democratic Party (Demokratická strana)
DASA Dental Association of South Africa (Jihoafrická zubolékařská asociace)
DBSA Development Bank of Southern Africa (Rozvojová banka jihoafrického regionu)
DFI Development Finance Institutions (Rozvojové finanční instituce)
DRC Dutch Reformed Church (Holandská reformovaná církev)
DTI, dti Department of Trade and Industry (ministerstvo obchodu a průmyslu)
EAP economically active population (ekonomicky aktivní obyvatelstvo)
EMIA Export Marketing and Investment Assistance (Podpora vývozního marketingu a investic)
ESC Entrepreneurial Support Centre (Středisko pro podporu podnikání)
ESKOM Electricity Supply Commission (Komise pro zásobování elektřinou)
ESOP Employee Share Ownership Programme (Program vlastnictví zaměstnaneckých akcií)
FA Freedom Alliance (Aliance svobody)
FABCOS Federation of African Business and Consumer Services (Federace afrických obchodních a spotřebitelských služeb)
FAK Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings (Federace afrikánských kulturních společností)
FAWU Food and Allied Workers' Union (Odborový svaz potravinářského a přidruženého průmyslu)
FEDSAL Federation of South African Labour Unions (Federace jihoafrických odborových svazů)
FF Freedom Front (Fronta svobody)
FNB First National Bank (První národní banka)
FRD Foundation for Research Development (Nadace pro rozvoj výzkumu)
FTTSA Fair Trade in Tourism in South Africa (Čestný obchod v turistice v Jižní Africe)
GCIS Government Communication and Information System (Vládní komunikační a informační systém)
GEAR (Gear) Growth, Employment and Redistribution (Růst, zaměstnanost a redistribuce [součást vládní hospodářské politiky])
GEIS General Export Incentive Scheme (Všeobecný program na podporu vývozu)
GNU Government of National Unity (Vláda národní jednoty)
HBDC Highveld Business Development Centre (Středisko pro rozvoj podnikání v Highveldu)
HDIs historically disadvantaged individuals (historicky znevýhodnění jedinci)
HDPs historically disadvantaged persons (historicky znevýhodněné osoby)
HPCSA Health Professions Council of South Africa (Jihoafrická rada zdravotnických povolání)
HRC Human Rights Commission (Komise pro lidská práva)
HSRC Human Sciences Research Council (Rada pro výzkum v humanitních vědách)
IBA Independent Broadcasting Authority (Nezávislý úřad pro vysílání)
IBSA India, Brazil, South Africa (Indie, Brazílie, Jižní Afrika)
ICASA Independent Communications Authority of South Africa (Jihoafrický nezávislý komunikační úřad)
ICD Independent Complaints Directorate (Nezávislý direktoriát pro stížnosti)
IDASA Institute for Democracy in South Africa (Ústav pro demokracii v Jižní Africe)
IDC Industrial Development Corporation (Společnost pro průmyslový rozvoj)
IDRC Independent Development Research Centre (Nezávislé středisko pro rozvojový výzkum)
IDT Independent Development Trust (Nezávislý rozvojový trust)
IDZ industrial development zone (zóna průmyslového rozvoje [bezcelní průmyslové pásmo])
IEC Independent Electoral Commission (Nezávislá volební komise)
IFP Inkatha Freedom Party (Strana svobody Inkatha)
IIC International Investment Council (Rada pro mezinárodní investice)
IJR Institute for Justice and Reconciliation (Ústav pro spravedlnost a usmíření)
IMC Internatinal Marketing Council (Rada pro mezinárodní marketing)
ISCOR Iron and Steel Industrial Corporation (Společnost pro železářský a ocelárenský průmysl)
ISRDS Integrated Sustainable Rural Development Strategy (Integrovaná strategie pro rozvoj venkova)
JCCI Johannesburg Chamber of Commerce and Industry (Johannesburská obchodní a průmyslová komora)
JCI Johannesburg Consolidated Investment Co Ltd (*důlní společnost - platina, zlato, uhlí)
JIPSA Joint Initiative for Priority Skills Acquisition (Společná iniciativa pro získávání osob s prioritními odbornostmi)
JMCCI Johannesburg Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (Johannesburská metropolitní obchodní a průmyslová komora)
JSC Judicial Service Commission (Komise pro justiční službu)
JSE Johannesburg Stock Exchange (Johannesburská burza cenných papírů)
KSIA King Shaka International Airport (Mezinárodní letiště krále Shaky [letiště Durban]
KWV Koöperatieve Wijnbouwers Vereniging van Zuid-Afrika (Družstevní společnost vinařů Jižní Afriky)
KZN KwaZulu-Natal
LBSC Local Business Service Centre (Středisko služeb pro místní podnikání)
LED Local Economic Development (místní hospodářský rozvoj)
MDDA Media Development and Diversity Agency (Agentura pro rozvoj a diverzitu sdělovacích prostředků)
MEC Member of Executive Council (člen výkonné rady [provinční ministr])
MEDUNSA Medical University of Southern Africa (Lékařská universita jihoafrického regionu)
MISA Media Institute of Southern Africa (Institut pro sdělovací prostředky jihoafrického regionu)
MJC Muslim Judicial Council (Muslimská soudní rada)
MK Umkhonto we Sizwe (Kopí národa)
M'langa Mpumalanga
MPA Marine Protected Area (mořská chráněná oblast)
MRC Medical Research Council (Rada pro lékařský výzkum)
MTEF Medium-Term Expenditure Framework (střednědobý výdajový rámec)
MTPA Mpumalanga Tourism and Parks Agency (Úřad pro turistiku a parky provincie Mpumalanga)
MWASA Media Workers' Association of South Africa (Jihoafrické sdružení pracovníků sdělovacích prostředků)
MWU Mine Workers' Union (Odborový svaz horníků)
NAAMSA National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (Národní sdružení jihoafrických výrobců automobilů)
NACTU National Congress of Trade Unions (Národní kongres odborů)
NAFCOC National African Federated Chamber of Commerce (Národní africká federovaná obchodní komora)
NAMPO National Maize Producers' Organisation (Národní organizace pěstitelů kukuřice)
NBBC National Black Business Caucus (Národní organizace černošského obchodu)
NCOP National Council of Provinces (Národní rada provincií)
NDA National Development Agency (Národní agentura pro rozvoj)
NECSA Nuclear Energy Corporation of South Africa (Jihofrická společnost pro jadernou energii)
NEDLAC National Economic Development and Labour Council (Národní rada pro hospodářský rozvoj a pracovní síly)
NEF National Economic Forum (Národní hospodářské fórum)
NEF National Empowerment Fund (Národní fond pro zvyšování podílu černých Jihoafričanů na ekonomice)
NEHAWU National Education, Health and Allied Workers' Union (Národní odborový svaz pracovníků ve školství, zdravotnictví a příbuzných odvětvích)
NEPAD New Partnership for Africa's Development (Nové partnerství pro rozvoj Afriky)
NERSA National Energy Regulator of South Africa (Jihoafrický národní regulační úřad pro energetiku)
NGK Nederduits Gereformeerde Kerk (Holandská reformovaná církev)
NHI National Health Insurance (národní zdravotní pojištění)
NHTL National House of Traditional Leaders (Národní sněmovna tradičních vůdců)
NIA National Intelligence Agency (Národní zpravodajská agentura)
NIASA Nuclear Industry Association of South Africa (Jihoafrická asociace jaderného průmyslu)
NICD National Institute for Communicable Diseases (Národní ústav pro přenosné choroby)
NLS National Language Service (Národní jazyková služba)
NMCF Nelson Mandela Children's Fund (Dětský fond Nelsona Mandely)
NOCSA National Olympic Committee of South Africa (Národní olympijský výbor Jižní Afriky)
NP National Party (Národní strana)
NPA National Prosecuting Authority (Národní prokuratura)
NRF National Research Foundation (Národní nadace pro výzkum)
NTA National Taxi Alliance (Národní aliance taxi)
NUM National Union of Mineworkers (Národní odborový svaz horníků)
NURCHA National Urban Reconstruction and Housing Agency (Národní agentura pro obnovu měst a bytovou výstavbu)
NYDA National Youth Development Agency (Národní agentura pro rozvoj mládeže)
OPIC Overseas Private Investment Corporation (Společnost pro zahraniční soukromé investice)
ORTIA OR Tambo International Airport (Mezinárodní letiště O. R. Tamba [letiště Johannesburg])
PAC Pan-Africanist Congress (Panafrický kongres)
PAGAD People Against Gangsterism and Drugs (Lidé proti gangsterismu a drogám)
PanSALB Pan South African Language Board (Celojihoafrický jazykový výbor)
PBMR Pebble Bed Modular Reactor (vysokoteplotní grafitový plynem chlazený modulový reaktor s palivem kulové geometrie)
PGMs platinum-group metals (platinové kovy)
PMA Pharmaceutical Manufacturers' Association (Asociace farmaceutických výrobců)
PMB Pietermaritzburg
PoA Programme of Action (Akční program [zpravidla vládní])
PPF Peace Parks Foundation (Nadace mírových parků)
PPP Public Private Partnership (partnerství veřejného a soukromého sektoru)
PRASA Passenger Rail Agency of South Africa (Jihoafrická agentura pro osobní železniční dopravu)
PSA Public Servants' Association (Asociace státních zaměstnanců)
PSSA Pharmaceutical Society of South Africa (Jihoafrická farmaceutická společnost)
PWV Pretoria, Witwatersrand, Vereeniging (*dřívější název provincie Gauteng)
R&D Research and Development (výzkum a vývoj)
RASA Restaurants Association of SA (Asociace jihoafrických restaurací)
RDP Reconstruction and Development Programme (Program obnovy a rozvoje)
RIDP Regional Industrial Development Programme (Program regionálního průmyslového rozvoje)
RSC Regional Services Council (Rada pro regionální služby)
SAA South African Airways (Jihoafrické aerolinie)
SAAF South African Air Force (Jihoafrické vojenské letectvo)
SAASTA South African Agency for Science and Technology Advancement (Jihoafrická agentura pro rozvoj vědy a techniky)
SAAU South African Agricultural Union (Jihoafrický zemědělský svaz)
SABC South African Broadcasting Corporation (Jihoafrická rozhlasová a televizní společnost)
SABS South African Bureau of Standards (Jihoafrický úřad pro normy)
SABTA South African Black Taxi Association (Jihoafrické sdružení černých taxi)
SACAA South African Civil Aviation Authority (Jihoafrický úřad pro civilní letectví)
SACBC South African Catholic Bishops' Conference (Konference jihoafrických katolických biskupů)
SACC South African Council of Churches (Jihoafrická rada církví)
SACCI South African Chamber of Commerce & Industry (Jihoafrická obchodní a průmyslová komora)
SACOB South African Chamber of Business (Jihoafrická podnikatelská komora)
SACP South African Communist Party (Jihoafrická komunistická strana)
SACS South African Communication Service (Jihofrická komunikační služba)
SACU Southern African Customs Union (Celní unie jihoafrického regionu)
SADC Southern African Development Community (Společenství pro rozvoj jihoafrického regionu)
SADTU South African Democratic Teachers' Union (Jihoafrický demokratický odborový svaz učitelů)
SAF South Africa Foundation (Jihoafrická nadace)
SAFA South African Football Association (Jihoafrická fotbalová asociace)
SAFDA South African Fuel Dealers' Association (Jihoafrická asociace obchodníků s palivy)
SAFTO South African Foreign Trade Organisation (Jihoafrická organizace pro zahraniční obchod)
SAHRA South African Heritage Resources Agency (Jihoafrická agentura pro zdroje [kulturního] dědictví)
SAHRC South African Human Rights Commission (Jihoafrická komise pro lidská práva)
SAICA South African Institute of Chartered Accountants (Jihoafrický ústav autorizovaných účetních)
SAIIA South African Institute of International Affairs (Jihoafrický ústav pro mezinárodní záležitosti)
SAIMR South African Institute for Medical Research (Jihoafrický ústav pro lékařský výzkum)
SAIRR South African Institute of Race Relations (Jihoafrický ústav pro rasové vztahy)
SALGA South African Local Government Association (Jihoafrická asociace místní správy)
SAMA South African Medical Association (Jihoafrická lékařská asociace)
SAMA South African Museum Association (Jihoafrická asociace muzeí)
SAMDC South African Medical and Dental Council (Jihoafrická lékařská a zubolékařská rada)
SAMSA South African Maritime Safety Authority (Jihoafrický úřad pro námořní bezpečnost)
SANAC South African National AIDS Council (Jihoafrická národní rada pro AIDS)
SANAE South African National Antarctic Expedition (Jihoafrická národní antarktická expedice)
SANAP South African National Antarctic Programme (Jihoafrický národní antarktický program)
SANBI South African Biodiversity Institute (Jihoafrický ústav pro biodiverzitu)
SANCO South African National Civic Organisation (Jihoafrická národní občanská organizace)
SANDU South African National Defence Union (Jihoafrický národní odborový svaz obrany)
SANDF South African National Defence Force (Jihoafrické národní obranné síly [vojsko])
SANEF South African National Editors' Forum (Jihoafrické národní fórum šéfredaktorů)
SANF Southern African Nature Foundation (Nadace pro přírodu jihoafrického regionu)
SAGNC South African Geographical Names Council (Jihoafrická rada pro zeměpisná jména)
SANParks South African National Parks (Jihoafrické národní parky)
SAPA South African Press Association (Asociace jihoafrického tisku [tisková agentura])
SAPS South African Police Service (Jihoafrická policejní služba)
SAR&H South African Railways and Harbours (Jihoafrické železnice a přístavy)
SARB South African Reserve Bank (Jihoafrická rezervní banka)
SARU South African Rugby Union (Jihoafrická rugbyová unie)
SARS South African Revenue Service (Jihoafrická daňová a celní správa)
SASCO South African Students Congress (Kongres jihoafrických studentů)
SASCOC South African Sports Confederation and Olympic Committee (Jihoafrická konfederace sportu a olympijský výbor)
SASOL South African Coal, Oil and Gas Corporation (Jihoafrická společnost pro uhlí, ropu a plyn)
SASS South African Secret Service (Jihoafrická tajná služba)
SASSA South African Social Security Agency (Jihoafrický úřad pro sociální zabezpečení)
SAT South African Tourism (Jihoafrická turistika [vládní organizace pro cestovní ruch])
SATACO SA Taxi Council (Jihoafrická rada taxi)
SATOUR *bývalá zkratka pro SAT
SATRA South African Telecommunications Regulatory Authority (Jihoafrický telekomunikační regulační úřad)
SAUJ South African Union of Journalists (Jihoafrický svaz novinářů)
SAWSEA South African Wine and Spirit Exporters' Association (Jihoafrické sdružení vývozců vín a lihovin)
SBDC Small Business Development Corporation (Společnost pro rozvoj malého podnikání)
SDIs Spatial Development Initiatives (Územní rozvojové iniciativy)
SEDA Small Enterprise Development Agency (Agentura pro rozvoj malých podniků)
SEIFSA Steel and Engineering Industries Federation of South Africa (Jihoafrická federace ocelárenského a strojírenského průmyslu)
SETA Sectoral Education Training Authority (Úřad pro odvětvové školství a výchovu)
SITA State Information Technology Agency (Státní agentura pro informační technologii)
SME Small and Medium Enterprise (malé a střední podniky)
SMEDP Small and Medium Enterprise Development Programme (Program rozvoje malých a středních podniků)
SMME Small, Micro and Medium Enteprise (malé, mikro- a středně velké podniky)
SOE State-Owned Enterprise (státní podnik)
SONA State of the Nation Address (projev o stavu země)
SOPA Socialist Party of Azania (Socialistická strana Azanie)
Stanbic Standard Bank Investment Corporation (Investiční společnost Standard Bank)
Stats SA Statistics South Africa (Jihoafrický statistický úřad)
TBCSA Tourism Business Council of South Africa (Jihoafrická rada pro podnikání v cestovním ruchu)
TDCA Trade, Development and Cooperation Agreement (Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci [mezi Jižní Afrikou a Evropskou unií])
TDI Targeted Development Investment (cílené rozvojové investice)
TFCA Transfrontier conservation area (přeshraniční chráněné území)
TGCSA Tourism Grading Council of South Africa (Jihoafrická rada pro kategorizaci v turistice)
TIDP Trade and Industrial Development Programme (Program obchodního a průmyslového rozvoje)
TISA Trade and Investment South Africa (Obchod a investice v Jižní Africe [oddělení ministerstva obchodu a průmyslu])
TRC Truth and Reconciliation Commission (Komise pravdy a usmíření)
TUT Tshwane University of Technology (Tshwanská technická univerzita)
Tvl. Transvaal
UCT University of Cape Town (Universita Kapského Města)
UDF United Democratic Front (Jednotná demokratická fronta)
UDM United Democratic Movement (Jednotné demokratické hnutí)
UJ University of Johannesburg (Johannesburská univerzita)
UMSA Unemployed Masses of South Africa (Nezaměstnané masy Jižní Afriky)
UNISA University of South Africa (Jihoafrická universita)
URP Urban Renewal Programme (Program obnovy měst)
UUCSA United Ulama Council of South Africa (Jihoafrická jednotná rada ulemů)
V&A Waterfront Victoria and Alfred Waterfront (*zábavní oblast v Kapském Městě)
WSU Walter Sisulu University (Univerzita Waltera Sisulu)
ZCC Zion Christian Church (Sionská křesťanská církev)

 

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Ano, do Afriky. - 32.4%
Ano, na Blízký východ. - 19.3%
Ne. - 4.5%
Už jsem tam byl a rád bych se tam vrátil. - 18.8%
Mám zájem o nabídku a vypracování individuální trasy. - 24.9%
Copyright © 2007-2022 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info